Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số chất phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)2 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook