Cho các chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4 và Fe(NO3)2. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch HCl là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook