Cho các chất sau: HCl, KI, Al, Cu, AgNO3, HNO3, NaOH. Số chất tác dụng với dung dịch FeCl3 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook