Cho các chất tham gia phản ứng

a. S + F2 b. SO2+ Br2 + H2O

c. SO2+ O2 d. SO2 + H2SO4 đặc, nóng

e. SO2và H2O f. H2S + Cl2(dư) + H2O

Số phản ứng tạo ra lưu huỳnh ở mức oxi hóa +6 là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook