Cho các chữ số \(5,8,9,0\) thì số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook