Cho các đặc điểm của thực vật:

(1) Các tế bào lá có 2 loại lục lạp.

(2) Điểm bù CO2 thấp.

(3) Điểm bão hoà ánh sáng thấp.

(4) Cường độ quang hợp thấp.

(5) Năng suất sinh học cao.

(6) Xảy ra hô hấp sáng mạnh.

Các đặc điểm sinh lý có ở những thực vật C4 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook