Cho các dãy chuyển hóa : Glyxin \[\xrightarrow{+\,\,HCl\,\,}\]X1 \[\xrightarrow{+NaOH\,d\ddot{o}}\] X2. Vậy X2 là :

NaOH dư

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook