Cho các dữ kiện sau:

(1) Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc;

(2) Phong trào Ngũ tứ lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia;

(3) Đánh dấu bước chuyển của cách mạng.

Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo đúng lôgíc.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook