Cho các dung dịch sau: NH4Cl, Na2SO4, Ba(HCO3)2. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch đó?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook