Cho các dung dịchNaHSO4, NaHCO3,(NH4)2SO4 , NaNO3,Na2CO3, ZnCl2, CuSO4,CH3COONa. Số dung dịch có pH ...

Cho các dung dịch NaHSO4, NaHCO3,(NH4)2SO4 , NaNO3,Na2CO3, ZnCl2, CuSO4,CH3COONa.

Số dung dịch có pH > 7 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook