Cho các khẳng định sau:

(1) \(\left| {x - 3} \right| = 1\) chỉ có một nghiệm là x = 2

(2) $x = 4$ là nghiệm của phương trình \(\left| {x - 3} \right| = 1\)

(3) \(\left| {x - 3} \right| = 1\) có hai nghiệm là $x = 2$ và $x = 4$

Các khẳng định đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook