Cho các kim loại Na, Fe, Mg, Zn, Cu lần lượt phản ứng với dung dịch AgNO3. Số trường hợp phản ứng tạo ra kim loại là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook