Cho các phản ứng hóa học sau: (a) S + O2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ SO2; (b) S + 3F2 $\xrightarrow{{{t^o}}}$ SF6; (c) S + Hg $\xrightarrow{{{t^o}}}$ HgS; (d) S + 6HNO3 đặc $\xrightarrow{{{t^o}}}$ H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. Số phản ứng trong đó S thể hiện tính khử là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook