Cho các phát biểu sau.

            (1) Este no đơn hở khi thủy phân đều thu được ancol.

            (2) Phenyl axetat phản ứng với NaOH đun nóng tạo ra hỗn hợp hai muối.

            (3) Phản ứng của saccarozơ với Cu(OH)2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử.

            (4) Metyl metacrylat là nguyên liệu để sản xuất thủy tinh hữu cơ.

            (5) Thủy phân chất béo luôn thu được glixerol.

Số phát biểu đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook