Cho các phát biểu sau

            (1) Hiđrocacbon không no làm mất màu dung dịch brom.

            (2) Axit fomic có tính axit lớn hơn axit axetic.

            (3) Ancol benzylic thuộc loại ancol thơm.

            (4) Phenol và ancol benzylic đều phản ứng với Na.

            (5) Axit fomic và este của nó đều tham gia phản ứng tráng gương.

Số phát biểu đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook