Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể phân biệt dung dịch NH3 với dung dịch HCl bằng quỳ tím.

(b) Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 thu được kết tủa.

(c) CuO tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, giải phóng khí NO2.

(d) Nhiệt phân NaNO3 thu được hỗn hợp khí.

Số phát biểu đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook