Cho các phát biểu sau:

(a) Khoáng vật chính của photpho trong tự nhiên là pirit, apatit và photphoric.

(b) Các số oxi hóa có thể có của photpho là -3; +3; +5; 0.

(c) Tính chất hóa học điển hình của photpho là tính oxi hóa.

(d) Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng giữa P2O5 và H2O.

(e) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của photpho có trong phân.

Số phát biểu không đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook