Cho các phát biểu sau: (Với $C$ là hằng số):

(I) \(\int\limits_{}^{} {0dx} = x + C\)

(II) \(\int\limits_{}^{} {\dfrac{1}{x}dx} = \ln \left| x \right| + C\)

(III) \(\int\limits_{}^{} {\sin xdx} = - \cos x + C\)

(IV) \(\int\limits_{}^{} {\cot xdx} = - \dfrac{1}{{{{\sin }^2}x}} + C\)

(V) \(\int\limits_{}^{} {{e^x}dx} = {e^x} + C\)

(VI) \(\int\limits_{}^{} {{x^n}dx} = \dfrac{{{x^{n + 1}}}}{{n + 1}} + C\,\,\left( {\forall n \ne - 1} \right)\)

Số phát biểu đúng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook