Cho các phương trình hóa học:

a) SO2 + H2O \(\overset {} \leftrightarrows \) H2SO3

b) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

d) SO2 + 2H2S → 3S + H2O

e) 2SO2 + O2 → 2SO3

Có bao nhiêu phản ứng trong đó SO2 đóng vai trò là chất khử ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook