Cho các sơ đồ phản ứng sau:

1. C + O2 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CO2. 4. C + H2 \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH4.

2. C + CuO \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) Cu + CO. 5. C + H2SO4 (đặc) \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) SO2 + CO2 + H2O.

3. C + Ca \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CaC2. 6. C + H2O \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CO + H2.

Các phản ứng cacbon thể hiện tính oxi hóa là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook