Cho các sơ đồ phản ứng sau xảy ra trong điều kiện thích hợp: (1) X + O2 → Y. (2) Z + H2O → G. (3) Y ...

Cho các sơ đồ phản ứng sau xảy ra trong điều kiện thích hợp:

            (1) X + O2 → Y.                     (2) Z + H2O → G.

            (3) Y + Z → T.                        (4) T + H2O → Y + G.

Biết rằng X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa và G có hai nguyên tử cacbon trong phân tử. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử T có giá trị xấp xỉ bằng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook