Cho các số phức \(z = 2 + i\) và \({\rm{w}} = 3 - 2i.\) Số phức \({\rm{w}} - z\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook