Cho các số phức z và w thỏa mãn \(\left( {3 - i} \right)\left| z \right| = \frac{z}{{w - 1}} + 1 - i\). Tìm GTLN của \(T = \left| {w + i} \right|\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook