Cho các số thực dương \(a\) và \(b\). Biểu thức thu gọn của biểu thức \(P\) là:

\(P = \dfrac{{{a^{\frac{1}{3}}}\sqrt b + {b^{\frac{1}{3}}}\sqrt a }}{{\sqrt[6]{a} + \sqrt[6]{b}}} - \sqrt[3]{{ab}}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook