Cho các số thực dương phân biệt \(a\) và \(b\). Biểu thức thu gọn của biểu thức \(P = \dfrac{{\sqrt a - \sqrt b }}{{\sqrt[4]{a} - \sqrt[4]{b}}} - \dfrac{{\sqrt {4a} + \sqrt[4]{{16ab}}}}{{\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b}}}\) có dạng \(P = m\sqrt[4]{a} + n\sqrt[4]{b}\), tìm \(m.n\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook