Cho các tập hợp khác rỗng \(A=\left[ {m - 1;\dfrac{{m + 3}}{2}} \right]\) và \(B = \left( { - \infty ; - 3} \right) \cup \left[ {3; + \infty } \right)\). Tập hợp các giá trị thực của \(m\) để \(A \cap B \ne \emptyset \) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook