Cho cấp số cộng \[\left( {{u}_{n}} \right)\]có công sai \[d=-3\] và \[u_{2}^{2}+u_{3}^{2}+u_{4}^{2}\] đạt giá trị nhỏ nhất. Tính tổng \[{{S}_{100}}\] của 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook