Cho đẳng thức \(\dfrac{{\sqrt[3]{{{a^2}\sqrt a }}}}{{{a^3}}} = {a^\alpha },0 < a \ne 1.\) Khi đó \(\alpha \) thuộc khoảng nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook