Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại polisaccarit là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook