Cho dãy các ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42- (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH- (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH- (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I- (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số dãy gồm các ion cùng tồn tại trong 1 dung dịch là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook