Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook