Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) xác định bởi \({u_1} = 0\) và \({u_{n + 1}} = {u_n} + 4n + 3\), \(\forall n \ge 1\). Biết

\(\lim \dfrac{{\sqrt {{u_n}} + \sqrt {{u_{4n}}} + \sqrt {{u_{{4^2}n}}} + ... + \sqrt {{u_{{4^{2018}}n}}} }}{{\sqrt {{u_n}} + \sqrt {{u_{2n}}} + \sqrt {{u_{{2^2}n}}} + ... + \sqrt {{u_{{2^{2018}}n}}} }} = \dfrac{{{a^{2019}} + b}}{c}\)

với \(a\), $b$, $c$ là các số nguyên dương và \(b < 2019\). Tính giá trị \(S = a + b - c\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook