Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) bởi công thức truy hồi sau \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_1} = 0{\rm{ }}}\\{{u_{n + 1}} = {u_n} + n;{\rm{ }}n \ge 1}\end{array}} \right.\); \({u_{218}}\) nhận giá trị nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook