Cho dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) có \({u_1} = \dfrac{1}{5}\) và \({u_{n + 1}} = \dfrac{{n + 1}}{{5n}}{u_n}\), \(\forall n \ge 1\). Tìm tất cả giá trị \(n\) để \(S = \sum\limits_{k = 1}^n {\dfrac{{{u_k}}}{k} < \dfrac{{{5^{2018}} - 1}}{{{{4.5}^{2018}}}}} \).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook