Cho dãy số $\left( {{u_n}} \right)$ thỏa mãn $\left\{ \begin{array}{l}{u_1} = 2\\{u_{n + 1}} = \dfrac{{{u_n} + \sqrt 2 - 1}}{{1 - \left( {\sqrt 2 - 1} \right){u_n}}}\end{array} \right.$, $\forall n \in {\mathbb{N}^*}$. Tính ${u_{2018}}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook