Cho \(\Delta ABC\), \(AD\) là phân giác trong của góc $A$ . Hãy chọn câu đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook