Cho \(\Delta ABC\), \(AE\) là phân giác ngoài của góc A. Hãy chọn câu đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook