Cho \(\Delta ABC\), các tia phân giác của góc \(B\) và \(A\) cắt nhau tại điểm \(O.\) Qua \(O\) kẻ đường thẳng song song với \(BC\) cắt \(AB\) tại \(M,\) cắt \(AC\) ở \(N.\) Cho \(BM = 3cm,CN = 4cm.\) Tính \(MN?\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook