Cho \(\Delta ABC\) có \(AB + AC = 12cm, AB - AC = 3cm\). Tính cạnh \(AB,AC\) sau đó so sánh \(\widehat B\) và \(\widehat C\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook