Cho \(\Delta ABC\) có \(AB = AC\). Kẻ \(BN\) là tia phân giác của góc \(B\) \(\left( {N \in AC} \right)\). Kẻ \(CM\) là tia phân giác của góc \(C\) \(\left( {M \in AB} \right)\), \(CM\) và \(BN\) cắt nhau tại \(I.\) So sánh \(IC\) và \(IB?\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook