Cho \(\Delta ABC\) có cạnh \(AB = 10cm\) và cạnh \(BC = 7cm\). Tính độ dài cạnh \(AC\) biết độ dài cạnh \(AC\) là một số nguyên tố lớn hơn \(11.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook