Cho \(\Delta ABC\) có \(CE\) và \(BD\) là hai đường vuông góc \(\left( {E \in AB,\,D \in AC} \right)\). So sánh \(BD + CE\) và \(2BC\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook