Cho \(\Delta ABC\) có trọng tâm \(G\) và \(I\) là giao ba đường phân giác của tam giác. Biết \(B;G;I\) thẳng hàng. Khi đó \(\Delta ABC\) là tam giác gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook