Cho \(\Delta ABC\) có: \(\widehat A = {35^0}.\) Đường trung trực của \(AC\) cắt \(AB\) ở \(D.\) Biết \(CD\) là tia phân giác của \(\widehat {ACB}\). Tính các góc \(\widehat {ABC};\,\widehat {ACB}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook