Cho \(\Delta ABC\) đều, cạnh \(2cm\); \(M,N\) là trung điểm của \(AB\) và \(AC\). Chu vi của tứ giác \(MNCB\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook