Cho \(\Delta ABC\), trên \(BC\) lấy điểm \(M\) bất kì nằm giữa \(B\) và \(C.\)

So sánh \(AB + AC + BC\) và \(2AM\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook