Cho \(\Delta ABC\), trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, vẽ tia Ax sao cho \(\widehat {CAx} = \widehat {ACB}\). Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, vẽ tia Ay sao cho \(\widehat {BAy} = \widehat {ABC}\). Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với BC. Chọn câu sai.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook