Cho \(\Delta ABC\) vuông tại \(A,M\) là trung điểm của \(AC.\) Gọi \(D,E\) lần lượt là hình chiếu của A và C xuống đường thẳng \(BM.\) Chọn câu đúng nhất.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook