Cho \(\Delta ABC\) vuông tại \(A,\) trên cạnh \(AC\) lấy các điểm \(D,E\) sao cho \(\widehat {ABD} = \widehat {DBE} = \widehat {EBC}.\) Trên tia đối của tia \(DB\) lấy điểm \(F\) sao cho \(DF = BC.\) Tam giác \(CDF\) là tam giác gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook