Cho \(\Delta DEF\) có \(\widehat D = {60^0}\), \(\widehat E - \widehat F = {30^0}\). Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook